Roditeljstvo unutar studentske populacije Srbije predstavlja najvažnije razdoblje za demografsku obnovu zemlje i u velikom procentu može doprineti povećanju nataliteta Srbije, koji je prema svim zvaničnim statistikama, ključni demografski faktor razvoja države. Sa medicinskog aspekta posmatranja demografske situacije Srbije, reproduktivno zdravlje je ključni faktor na putu razvoja od emotivno sazrele mlade osobe do roditelja u studentskom periodu. Briga o reproduktivnom zdravlju podrazumeva brigu o pravilnom održavanju trudnoće, a u potrazi za informacijama o broju studenata-roditelja sa Univerziteta u Novom Sadu, kojima prava i obaveze studenta miruju na osnovu člana 107 Zakona o visokom obrazovanju zbog održavanja trudnoće, nege deteta i posebne nege deteta, odgovore smo potražili od fakultetskih jedinica u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Od 14 fakultetskih jedinica, koje se nalaze u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, portalu „Akademska beba„ odgovorilo je sedam fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na upit o broju studenata-roditelja kojima miruju prava i obaveze na osnovu člana 107 Zakona o visokom obrazovanju. Od tih sedam fakultetskih jedinica, iz Kabineta dekana Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu nam je saopšteno da Fakultet ne vodi evidenciju o studentima-roditeljima sa ovog fakulteta po ovoj osnovi, dok je sekretarka Pedagoškog fakulteta u Somboru Biljana Čortan u izjavi za naš portal saopštila da na osnovu podataka iz studentske službe Pedagoškog fakulteta u Somboru u školskoj 2018/2019 godini nije bilo ni jednog slučaja mirovanja prava i obaveza studenata radi nege deteta do godinu dana života i posebne nege deteta koja traje duže od detetove prve godine života. Mladena Zeljković iz službe za studije prvog i drugog stepena Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u izjavi za naš portal saopštila je da prema podacima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, zahtev za mirovanje prava i obaveza po navedenom osnovu podnelo je 18 studentkinja za školsku 2018/2019 godinu, a za školsku 2019/2020 godinu jedna studentkinja.

Roditeljstvo u studentskom periodu je najvažnije doba za demografsku obnovu naše države foto: pixabay

Prema podacima Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, a na osnovu izjave šefice studentske službe Violete Rokvić šestoro studentkinja miruju prava i obaveze zbog održavanja trudnoće i porođaja u toku školske 2018/2019 godine. U poređenju sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu studira više studenata-roditelja, a na osnovu izjave sekretarke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Mirjane Galonje ova visokoobrazovna ustanova je školskoj 2018/2019 godini odobrila 16 zahteva za mirovanje prava i obaveza studenata zbog roditeljskih obaveza. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin„ iz Zrenjanina ne void zvaničnu evidenciju o mirovanju prava i obaveza studenata na osnovu člana 107 Zakona o visokom obrazovanju, ali prema izjavi šefice studentske službe Ivane Kockar bude okvirno od dve do četiri studentkinje sa ove visokoobrazovne ustanove čija prava i obaveze miruju zbog roditeljstva. Portparolka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Darija Medvecki u razgovoru za „Akademsku bebu„ govori o stanju statistike studenata-roditelja sa ovog fakulteta:

Statistika o broju studenata roditelja kreće se ka pozitivnom demografskom smeru foto: pixabay

Fakultet tehničkih nauka do sada nije vodio posebnu evidenciju o pojedinačnim razlozima zbog kojih je studentima odobreno mirovanje prava i obaveza u skladu sa članom 107 Zakona o visokom obrazovanju i opštim aktom Fakulteta. Dakle, Fakultet zbirno beleži informacije o svim navedenim razlozima studenata iz člana 107 Zakona o visokom obrazovanju. Sa tim u vezi, možemo reći da je u proteklim školskim godinama, po svim osnovama za određivanje mirovanja iz tog člana Zakona, to pravo koristilo u proseku oko 50 studenata, odnosno, studentkinja godišnje.Каda je reč o statistici koju vodi zdravstvena ustanova nadležna za oblast zdravstvene zaštite studenata Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka zdravstvenog vaspitanja u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad Aleksandra Marinkov  u razgovoru za „Akademsku bebu„ kaže sledeće:

Tokom 2018. godine u Zavod se javilo 59 studentkinja kojima je utvrđena trudnoća, a od toga je njih 50 odlučilo da nastavi da vodi trudnoću u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata. Broj porodilja koje su se nakon porođaja u periodu od šest nedelja javile na kontrolu u Zavod bio je 8. Trudnice i porodilje javljaju se na Odeljenje ginekologije i tamo u sklopu pregleda dobijaju psihofizičku pripremu trudnica kao i savetovanje pre i posle porođaja. Studentkinje i trudnice mogu na preglede i kontrole dolaziti zajedno sa ocem deteta, koji može da prisustvuje i ultrazvučnom pregledu kako bi na ekranu video razvoj ploda i čuo otkucaje srca. Studentkinje trudnice pokazuju zrelost u prihvatanju uloge roditelja i odgovornost tokom vođenja trudnoće„. Prema članu 11 Zakona o zdravstvenoj zaštiti društvenom brigom za zdravlje stanovnika Republike Srbije, gde spada i studentska populacija obuhvaćena su lica u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja. Na nivou lokalnih samouprava, aktivnosti u sklopu projekata koje za cilj imaju unapređenje u oblasti reproduktivnog zdravlja, predstavljaju prioritet gradskih vlasti, a među lokalnim samoupravama se po ovoj osnovi najviše ističe Grad Novi Sad. U izjavi za „Akademsku bebu„ Gradska uprava za zdravstvo Novog Sada saopštila je sledeće:

Grad Novi Sad podržava posredstvom projekata aktivnosti iz oblasti reproduktivnog zdravlja i pronatalne politike foto: pixabay

U cilju brige za reproduktivno zdravlje, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva („Službeni list Grada Novog Sada„, br. 9/12, 3/14, 27/14 i 9/19), a nakon sprovedenih javnih konkursa, svake godine se realizuju projekti iz oblasti pronatalitetne populacione politike i oblasti javnog zdravlja, kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti, a koje realizuju stručna savetodavna radna tela Gradonačelnika Grada Novog Sada. Navedeni projekti imaju za cilj usvajanje potrebnih znanja iz oblasti zaštite i unapređenja reproduktivnog zdravlja, kao i podsticanje primene razvojno primerenog i odgovornog ponašanja i izgradnju odgovornog odnosa prema planiranju porodice. U okviru nadležnosti Gradske uprave za zdravstvo , u praksi se realizuju projekti zdravstvenih ustanova i udruženja, zadužbina i fondacija koji se kontinuirano bave edukacijom mladih o reproduktivnom zdravlju, seksualnosti i reprodukciji, zaštitom reproduktivnog zdravlja, analizom zdravstvenog stanja sa predlogom mera za njegovo očuvanje i unapređenje koje obuhvata i vitalnodemografsku situaciju. Projekti obuhvataju i metode koje doprinose očuvanju reproduktivnog zdravlja, a ciljnu grupu čine građani, deca, mladi, učenici, student, lica koja planiraju porodicu i mnogi drugi. Projekti edukacije mladih imaju za cilj usvajanje zdravih stilova života, očuvanje zdravlja i pravilan razvoj mladih putem izgradnje pozitivnih stavova prema porodici i rađanju, njihovo informisanje o promenama koje se dešavaju u pubertetu u cilju edukacije o bezbednom seksualnom ponašanju i zaštiti reproduktivnog zdravlja, kao i motivisanje mladih za odgovorno i bezbedno seksualno ponašanje, dok projekti zaštite reproduktivnog zdravlja imaju za cilj unapređenje reproduktivnog zdravlja kako bi se svakoj trudnici, porodilji i novorođenčetu obezbedio najviši mogući stepen zdravstvene zaštite. Imajući u vidu značaj navedenih projekata, procena je da će ovakve aktivnosti biti realizovane i u narednom periodu-saopšteno je našem portalu iz Gradske uprave za zdravstvo. Na osnovu dosadašnjih brojki, može se zaključiti da se statistika o broju beba rođenih u studentskom period kreće u pozitivnom demografskom smeru.